PRIVACY- EN COOKIEVERKLARINg

Taxi Service Westland

Privacyverklaring. Taxi Service Westland

In deze privacyverklaring legt Taxi Service Westland, kantoorhoudend te (2552 RB) Den Haag aan het adres Luxemburgstraat 73 met kamer van koophandelnummer: 58970029
(hierna “Taxi Service Westland”), uit welke persoonsgegevens Taxi Service Westland verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Taxi Service Westland respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.taxiservicewestland.nu haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Taxi Service Westland gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Taxi Service Westland te maken hebben. Taxi Service Westland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Taxi Service Westland of wanneer u anderszins contact heeft met Taxi Service Westland (bijvoorbeeld via e-mail of via het boekings-formulier op de website van Taxi Service Westland), legt Taxi Service Westland de door u opgegeven gegevens vast. Taxi Service Westland bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Taxi Service Westland gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. In uitzonderingsgevallen kan dit wel gebeuren. Voorbeelden hiervan zijn wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Taxi Service Westland of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Taxi Service Westland naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

U kunt te allen tijde de website van Taxi Service Westland anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Taxi Service Westland te delen.

Beveiliging

Taxi Service Westland draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

– de website van Taxi Service Westland is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt (vertrouwelijke) informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;

– toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,

– alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

Taxi Service Westland maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.
De cookies die Taxi Service Westland plaatst worden gebruikt om de website van Taxi Service Westland beter te laten functioneren. Deze functionele cookies worden niet gebruikt om u te identificeren/profileren.

Daarnaast maakt Taxi Service Westland gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Taxi Service Westland inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Taxi Service Westland heeft hier geen invloed op. Taxi Service Westland heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door Taxi Service Westland geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@taxiservicewestland.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Taxi Service Westland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Taxi Service Westland wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Taxi Service Westland behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.

Versie juni 2020